پیچک ( آسآسمان)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- من معني تنهاييم*بي کس تر از من ديده اي؟( آسآسمان)
- در تو اسيرم ، واژهْ زندان چه مطلوب است( آسآسمان)
- اي لب نبوسي! ماه من خوابيده ساکت باش( آسآسمان)
- دو لب را وقت حرف ميم مي بندي، خداي من ( آسآسمان)
- چه اکراهي کنار آن لبت پيداست ، مي بيني؟( آسآسمان)
- من خير نبودم تو پناهم دادي( آسآسمان)
- مادرم صدايم مى كرد...( آسآسمان)
- تو گريه شدي اشک منم مي ريزم( آسآسمان)
- تو خوبي خوش تراشي مثل يک لبخند( آسآسمان)
- پرنده باشي و من را به ميله ها بزني ( آسآسمان)
- انگار درگير زمستونم( آسآسمان)
- به روي شقيقهء شب تير مي کشي( آسآسمان)
- با بغضِ تخت از خواب بيدارم نکن مادر( آسآسمان)
- در باغ دلم دسته کلاغي دارم( آسآسمان)
- تو دوري مثه آسمون از زمين( آسآسمان)
- لبم بي بوسه خشکيده کجايي؟( آسآسمان)
- بي هيچ بحث و گفتگو درگير پاييزم ( آسآسمان)
- بوي تنيدن مي دهي( آسآسمان)
- دوباره پرسه مي خورد کوچه( آسآسمان)
- من کوه کنم شيوه من کوه کني ست( آسآسمان)
- تا ريشه دواند به دلت بذر نگاهم( آسآسمان)
- بين دو لبت خوشهء انگور رسيده( آسآسمان)
- مي بافمت در هر بند صدايت مي کنم( آسآسمان)
- در راه مي گفتي که بي راهي،خدا حافظ ( آسآسمان)
- نميخواي مال من باشي؟( آسآسمان)
- به نام من چشم هايت را ببند ( آسآسمان)
- تکه پاره هايم از واژه هايي اسير نوشته شده( آسآسمان)
- وقتي تو با من نيستي يک شعر پر دردم ( آسآسمان)
- از درخت هايي که بهار مرده اند( آسآسمان)
- من بي من اوست گريه زاري بکنيد( آسآسمان)
- به سبک لب هايم مي بوسمت( آسآسمان)
- پريده رنگ از روي شعرم ( آسآسمان)
- تورا به کدورت گذشته( آسآسمان)
- براي به آغوش کشيدنت( آسآسمان)
- با عشق و نبود تو درآميخته ام( آسآسمان)
- آدم شده ام توده اي از ترديدم( آسآسمان)
- تا شهر قدم خورد تنم جاي تو بود( آسآسمان)
- بي تو باز قدم زدم شب رو ( آسآسمان)
- حسرت بوسه به لب هاي تو ويرانم کرد( آسآسمان)
- يک پنجره در شهر شما باز نبود( آسآسمان)
- روح بيمار من و دست تو بر دست تبر( آسآسمان) ...
- دست کسي منهاي دستانت اگر باشد ( آسآسمان) ...
- درونم برگ ريزان است( آسآسمان)
- دور تو گشته ام که توميدان نمي شوي( آسآسمان)
- مي ترسم نگرانيم خيلي بزرگ شده ( آسآسمان)
- محکوم به تنهايي مطلق هستم ( آسآسمان)
- خيابان را قدم مي زني( آسآسمان)
- دلبرم نازک خيال چشم دريايي( آسآسمان)
- براي خيز اين تنم که جراتش شکسته است( آسآسمان)
- اين همه من بدون تو( آسآسمان)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد