من معني تنهاييم*بي کس تر از من ديده اي؟( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
در تو اسيرم ، واژهْ زندان چه مطلوب است( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
اي لب نبوسي! ماه من خوابيده ساکت باش( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
دو لب را وقت حرف ميم مي بندي، خداي من ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
چه اکراهي کنار آن لبت پيداست ، مي بيني؟( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
من خير نبودم تو پناهم دادي( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
مادرم صدايم مى كرد...( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
تو گريه شدي اشک منم مي ريزم( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
تو خوبي خوش تراشي مثل يک لبخند( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
پرنده باشي و من را به ميله ها بزني ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
انگار درگير زمستونم( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
به روي شقيقهء شب تير مي کشي( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
با بغضِ تخت از خواب بيدارم نکن مادر( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
در باغ دلم دسته کلاغي دارم( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
تو دوري مثه آسمون از زمين( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
لبم بي بوسه خشکيده کجايي؟( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
بي هيچ بحث و گفتگو درگير پاييزم ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
بوي تنيدن مي دهي( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
دوباره پرسه مي خورد کوچه( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
من کوه کنم شيوه من کوه کني ست( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
تا ريشه دواند به دلت بذر نگاهم( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
بين دو لبت خوشهء انگور رسيده( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
مي بافمت در هر بند صدايت مي کنم( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
در راه مي گفتي که بي راهي،خدا حافظ ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
نميخواي مال من باشي؟( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
به نام من چشم هايت را ببند ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
تکه پاره هايم از واژه هايي اسير نوشته شده( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
وقتي تو با من نيستي يک شعر پر دردم ( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
از درخت هايي که بهار مرده اند( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
من بي من اوست گريه زاري بکنيد( آسآسمان) - سه شنبه 20 خرداد 1393
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد